Regulamin

Właścicielem serwisu jest firma IMO Sp. z o.o. (zwana dalej Serwisem), z siedzibą przy ul. Grupy AK Północ 4, 00-713 Warszawa, NIP: 7010327686, REGON: 145916212, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000402853, kapitał zakładowy w wysokości 100.000zł w całości opłacony. Klienci mogą kontaktować się z Serwisem pod adresem mailowym biuro@galeriaprojektow.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 266 0 838.

Załącznik nr 1

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Serwis zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Serwis został poinformowany o odstąpieniu przez Kupującego. Kupujący ma obowiązek zwrotu kupionej rzeczy maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego lub w inny sposób za zgodą Kupującego. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie z tego tytułu żadnych opłat. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Serwis (dane kontaktowe na początku Regulaminu) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub mailem).

Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Serwis zobowiązuje się do potwierdzenia na trwałym nośniku (poczta, email) otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Przesyłka powinna zostać nadana na adres:
Pocztą Polską:
IMO Sp. z o.o. Dział Reklamacji
Skrytka Pocztowa nr 136, 62-800 Kalisz

Kurierem:
IMO Sp. z o.o. Dział Reklamacji
Kokanin 84B, 62-817 Kokanin

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

IMO Sp. z o.o.
ul. Grupy AK Północ 4
00-713 Warszawa
projekty@dom.pl

Janiniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

numer oferty/zamówienia

Data zawarcia umowy todata odbioru

Imię i nazwisko

Adres

Data

 

Podpis

 

Dla zamówień złożonych przed 25 grudniem 2014 roku. Obowiązuje poprzednia wersja regulaminu. Stary regulamin dostępny TUTAJ